Maldives islands - Maladweep.com

Go to content

Maldives islands

List of islands of the Maldives

List of Haa Alif Atoll of the Maldives


North Thiladhunmathi (HA) (Haa Alif Atoll)

Inhabited Islands


 • Baarah
 • Dhiddhoo (capital of Haa Alifu Atoll)
 • Filladhoo
 • Hoarafushi
 • Ihavandhoo
 • Kelaa
 • Maarandhoo
 • Mulhadhoo
 • Muraidhoo
 • Thakandhoo
 • Thuraakunu
 • Uligamu
 • Utheemu
 • Vashafaru

Uninhabited Islands


 • Alidhoo
 • Alidhuffarufinolhu
 • Berinmadhoo
 • Beenaafushi
 • Dhapparu (now connected to Filladhoo)
 • Dhapparuhuraa
 • Dhigufaruhuraa
 • Dhonakulhi
 • Ellaidhoo
 • Gaafushi
 • Gaamathikulhudhoo
 • Gallandhoo
 • Govvaafushi
 • Hathifushi
 • Huraa
 • Huvahandhoo
 • Innafinolhu
 • Kudafinolhu
 • Maafahi
 • Maafinolhu
 • Madulu
 • Manafaru
 • Matheerah
 • Medhafushi
 • Mulidhoo
 • Naridhoo
 • Umaraiffinolhu
 • Ungulifinolhu
 • Vagaaru
 • Velifinolhu

Disappeared Islands


 • Gasthirifinolhu
 • Gudhanfushi
 • Nasfaru
 • Thiladhoo (now part of Dhiddhoo)
 • Thinadhoo

List of Haa Dhaalu Atoll of the Maldives


South Thiladhunmathi (HDh) (Haa Dhaalu Atoll)

Inhabited Islands


 • Hanimaadhoo
 • Finey
 • Naivaadhoo
 • Nolhivaranfaru
 • Nellaidhoo
 • Nolhivaram
 • Kurinbi
 • Kulhudhuffushi (capital of Haa Dhaalu Atoll and that of the Mathi-Uthuru Province)
 • Kumundhoo
 • Neykurendhoo
 • Vaikaradhoo
 • Makunudhoo
 • Hirimaradhoo

Uninhabited Islands


 • Bodunaagoashi
 • Dafaru Fasgandu
 • Dhorukanduhuraa
 • Faridhoo
 • Fenboahuraa
 • Hirinaidhoo
 • Hondaafushi
 • Hondaidhoo
 • Innafushi
 • Kamana
 • Kattalafushi
 • Kaylakunu
 • Kudamuraidhoo
 • Kudanaagoashi
 • Kurinbi
 • Maavaidhoo
 • Muiri
 • Rasfushi
 • Ruffushi
 • Vaikaramuraidhoo
 • Veligandu
 • Dhipparafushi
 • Kunburudhoo (previously inhabited)

Disappeared Islands


 • Bileddhoo

List of Shaviyani Atoll of the Maldives


North Miladhunmadulu (Sh) (Shaviyani Atoll)

Inhabited Islands


 • Bileffahi
 • Feevah
 • Feydhoo
 • Foakaidhoo
 • Funadhoo (capital of Shaviyani Atoll)
 • Goidhoo
 • Kanditheemu
 • Komandoo
 • Lhaimagu
 • Maaungoodhoo
 • Maroshi
 • Milandhoo
 • Narudhoo
 • Noomaraa

Uninhabited Islands


 • Bis Huraa
 • Dhigu Rah
 • Dhiguvelldhoo
 • Dholhiyadhoo
 • Dholhiyadhoo Kudarah
 • Dhonveli-huraa
 • Ekasdhoo
 • Eriyadhoo
 • Farukolhu
 • Fushifaru
 • Firunbaidhoo
 • Gaakoshinbi
 • Gallaidhoo
 • Hirubadhoo
 • Hurasfaruhuraa
 • Kabaalifaru
 • Keekimini
 • Killissafaruhuraa
 • Kudalhaimendhoo
 • Madidhoo
 • Madikurendhdhoo
 • Mathikomandoo
 • Maakandoodhoo
 • Medhurah
 • Medhukunburudhoo
 • Migoodhoo
 • Naainfarufinolhu
 • Nalandhoo
 • Naruibudhoo
 • Neyo
 • Vagaru

Disappeared Islands


 • Bileddhoo
 • Gallaidhookudarah
 • Gonaafushi
 • Killisfaru'rahgandu

List of Noonu Atoll of the Maldives


South Miladhunmadulu (N) (Noonu Atoll)

Inhabited Islands


 • Foddhoo
 • Henbandhoo
 • Holhudhoo
 • Kendhikulhudhoo
 • Kudafaree
 • Landhoo
 • Lhohi
 • Maafaru
 • Maalhendhoo
 • Magoodhoo
 • Manadhoo (capital of Noonu Atoll)
 • Miladhoo
 • Velidhoo

Uninhabited Islands


 • Badadhidhdhoo
 • Bodufushi
 • Bodulhaimendhoo
 • Bomasdhoo
 • Burehifasdhoo
 • Dheefuram
 • Dhelibehuraa
 • Dhekenanfaru
 • Dhigurah
 • Dhonaerikandoodhoo
 • Ekulhivaru
 • Farumuli
 • Felivaru
 • Fodhidhipparu
 • Fushivelavaru
 • Gallaidhoofushi
 • Gemendhoo
 • Goanbilivaadhoo
 • Holhumeedhoo
 • Huivani
 • Hulhudhdhoo
 • Huvadhumaavattaru
 • Iguraidhoo
 • Kuddarah
 • Kadimmahuraa
 • Kalaidhoo
 • Karimma
 • Kedhivaru
 • Koalaa
 • Kolhufushi
 • Kudafunafaru
 • Kudafushi
 • Kunnamaloa
 • Kuramaadhoo
 • Kuredhivaru
 • Loafaru
 • Maafunafaru
 • Maakurandhoo
 • Maavelavaru
 • Medhafushi
 • Medhufaru
 • Minaavaru
 • Orimasvaru
 • Orivaru
 • Raafushi
 • Raalulaakolhu
 • Randheli
 • Thaburudhoo
 • Thaburudhuffushi
 • Tholhendhoo
 • Thoshigadukolhu
 • Vattaru
 • Vavathi
 • Vihafarufinolhu

Disappeared Islands


 • Dhigufaruvinagandu
 • Holhumeedhoo

List of Raa Atoll of the Maldives


North Maalhosmadulu (R) (Raa Atoll)

Inhabited Islands


 • Alifushi
 • Angolhitheemu
 • Fainu
 • Hulhudhuffaaru
 • Inguraidhoo
 • Innamaadhoo
 • Dhuvaafaru
 • Kinolhas
 • Maakurathu
 • Maduvvaree
 • Meedhoo
 • Rasgetheemu
 • Rasmaadhoo
 • Ungoofaaru (capital of Raa Atoll)
 • Vaadhoo

Uninhabited Islands


 • Aarah
 • Arilundhoo
 • Badaveri
 • Bodufarufinolhu
 • Bodufenmaaenboodhoo
 • Bodufushi
 • Boduhaiykodi
 • Boduhuraa
 • Ekurufushi
 • Etthingili
 • Dhigali
 • Dhoragali
 • Dheburidheythereyvaadhoo
 • Dhikkurendhdhoo
 • Dhinnaafushi
 • Faarafushi
 • Fasmendhoo
 • Fenfushi
 • Filaidhoo
 • Fuggiri
 • Furaveri
 • Gaaudoodhoo
 • Giraavaru
 • Goyyafaru
 • Goiymaru
 • Guboshi
 • Hiraveri
 • Hulhudhoo
 • Huruvalhi
 • Ifuru
 • Kandholhudhoo
 • Kaddogadu
 • Kothaifaru
 • Kottafaru
 • Kottefaru
 • Kudafushi
 • Kudahaiykodi
 • Kudakurathu
 • Kudalhosgiri
 • Kudathulhaadhoo
 • Kukulhudhoo
 • Kuroshigiri
 • Lhaanbugali
 • Lhaanbugau
 • Lhohi
 • Liboakandhoo
 • Lundhufushi
 • Maafaru
 • Maamigili
 • Maamunagaufinolhu
 • Maanenfushi
 • Maashigiri
 • Madivaafaru
 • Mahidhoo
 • Meedhupparu
 • Muravandhoo
 • Mullaafushi
 • Neyo
 • Thaavathaa
 • Ugulu
 • Uthurumaafaru
 • Vaffushihuraa
 • Vandhoo
 • Veyvah
 • Viligili
 • Wakkaru

Disappeared Islands


 • Boduhuraa
 • Ethigandujehihuraa
 • Fasgandufarufinolhu
 • Furaverumeehungemaafaru
 • Gaaviligiligaathurah
 • Huruvalhigaathurah
 • Inguraidhookudadhiffushi
 • Kandhoomeehungelhaanbugali
 • Kurredhupparu

List of Baa Atoll of the Maldives


South Maalhosmadulu (B) (Baa Atoll)

Inhabited Islands


 • Dharavandhoo
 • Dhonfanu
 • Eydhafushi (capital of Baa Atoll)
 • Fehendhoo
 • Fulhadhoo
 • Goidhoo
 • Hithaadhoo
 • Kamadhoo
 • Kendhoo
 • Kihaadhoo
 • Kudarikilu
 • Maalhos
 • Thulhaadhoo

Uninhabited Islands


 • Ahivaffushi
 • Aidhoo
 • Anhenunfushi
 • Bathalaa
 • Bodufinolhu
 • Boifushi
 • Dhakendhoo
 • Dhandhoo
 • Dhigufaruvinagandu
 • Dhunikolhu
 • Enboodhoo
 • Fehenfushi
 • Finolhas
 • Fonimagoodhoo
 • Fulhadhoorah kairi finonolhu
 • Funadhoo
 • Gaagandufaruhuraa
 • Gaavillingili
 • Gemendhoo
 • Hanifaru
 • Hanifarurah
 • Hibalhidhoo
 • Hirundhoo
 • Horubadhoo
 • Hulhudhoo
 • Innafushi
 • Kanifusheegaathu finolhu
 • Kanifushi
 • Kashidhoogiri
 • Keyodhoo
 • Kihaadhufaru
 • Kihavah-huravalhi
 • Kudadhoo
 • Kunfunadhoo
 • Landaagiraavaru
 • Lunfares
 • Maaddoo
 • Maafushi
 • Maamaduvvari
 • Maarikilu
 • Madhirivaadhoo
 • Medhufinolhu
 • Mendhoo
 • Milaidhoo
 • Miriandhoo
 • Muddhoo
 • Muthaafushi
 • Nibiligaa
 • Olhugiri
 • Thiladhoo
 • Ufuligiri
 • Undoodhoo
 • Vakkaru
 • Velivarufinolhu
 • Veyofushee
 • Vinaneih-faruhuraa
 • Voavah

Disappeared Islands


 • Boadhaafusheefinolhu
 • Dhoogandufinolhu
 • Dhorukandu'dhekunuhuraa
 • Dhorukandu'uthuruhuraa
 • Goidhoohuraa
 • Hithadhoohuraa
 • Hithadookudarah
 • Kalhunaiboli
 • Lhavadhookandurah
 • Velavaru

List of Lhaviyani Atoll of the Maldives


Faadhippolhu (Lh) (Lhaviyani Atoll)

Inhabited Islands


 • Hinnavaru
 • Kurendhoo
 • Maafilaafushi
 • Naifaru (capital of Lhaviyani Atoll)
 • Olhuvelifushi

Uninhabited Islands


 • Aligau
 • Bahurukabeeru
 • Bodhuhuraa
 • Bodufaahuraa
 • Bodugaahuraa
 • Dhidhdhoo
 • Dhirubaafushi
 • Diffushi
 • Faadhoo
 • Fainuaadham-Huraa
 • Fehigili
 • Felivaru (capital of the Uthuru Province)
 • Fushifaru
 • Gaaerifaru
 • Govvaafushi
 • Hadoolaafushi
 • Hiriyadhoo
 • Hudhufushi
 • Huravalhi
 • Kalhumanjehuraa
 • Kalhuoiyfinolhu
 • Kanifushi
 • Kanuhuraa
 • Komandoo
 • Kudadhoo
 • Kuredhdhoo
 • Lhohi
 • Lhossalafushi
 • Maabinhuraa
 • Maavaafushi
 • Madhiriguraidhoo
 • Madivaru
 • Maduvvari
 • Maidhoo
 • Mayyafushi
 • Medhadhihuraa
 • Medhafushi
 • Meedhaahuraa
 • Mey-yyaafushi
 • Musleygihuraa
 • Ookolhufinolhu
 • Raiyruhhuraa
 • Selhlhifushi
 • Thilamaafushi
 • Varihuraa
 • Vavvaru
 • Veligadu
 • Veyvah
 • Vihafarufinolhu

Disappeared Islands


 • Aligauhuraagandu
 • Bahurukabiru
 • Bulhalaafushi
 • Ruhelhifushi

List of Kaafu Atoll of the Maldives


Male' (K) Atoll (Kaafu Atoll)

Inhabited Islands


 • Dhiffushi
 • Gaafaru
 • Gulhi
 • Guraidhoo
 • Himmafushi
 • Hulhumalé
 • Huraa
 • Kaashidhoo
 • Malé (capital of the Maldives)
 • Maafushi (capital of the Medhu-Uthuru Province)
 • Thulusdhoo (capital of Kaafu Atoll)
 • Vilimalé (formerly known as Vilingili)

Uninhabited Islands


 • Aarah
 • Akirifushi
 • Asdhoo
 • Baros
 • Bandos
 • Biyaadhoo
 • Bodubandos
 • Bodufinolhu
 • Boduhithi
 • Boduhuraa
 • Bolifushi
 • Dhigufinolhu
 • Dhoonidhoo
 • Ehrruh-haa
 • Enboodhoo
 • Enboodhoofinolhu
 • Eriyadhoo
 • Farukolhufushi
 • Feydhoofinolhu
 • Fihalhohi
 • Funadhoo
 • Furan-nafushi
 • Gasfinolhu
 • Giraavaru
 • Girifushi
 • Gulheegaathuhuraa
 • Helengeli
 • Henbadhoo
 • Hulhulé
 • Huraagandu
 • Ihuru
 • Kagi
 • Kalhuhuraa
 • Kandoomaafushi
 • Kanduoih-giri
 • Kanifinolhu
 • Kanuhuraa
 • Kodhipparu
 • Kudabandos
 • Kudafinolhu
 • Kudahithi
 • Kudahuraa
 • Lankanfinolhu
 • Lankanfushi
 • Lhohifushi
 • Lhosfushi
 • Maadhoo
 • Madivaru
 • Mahaanaélhihuraa
 • Makunudhoo
 • Makunufushi
 • Maniyafushi
 • Medhufinolhu
 • Meerufenfushi
 • Nakachchaafushi
 • Olhahali
 • Olhuveli
 • Oligandufinolhu
 • Ran-naalhi
 • Rasfari
 • Thanburudhoo
 • Thilafushi
 • Thulhaagiri
 • Vaadhoo
 • Vaagali
 • Vabbinfaru
 • Vabboahuraa
 • Vammaafushi
 • Velassaru
 • Velifaru
 • Veliganduhuraa
 • Vihamanaafushi
 • Villingilimathidhahuraa
 • Villingilivau
 • Ziyaaraiffushi
 • Disappeared Islands
 • Bisfushi
 • Gaadhoo (now part of Hulhulé)
 • Gulhifalhurah
 • Kaashidhookudarah
 • Kaddhipparu
 • Kuda Malé (now part of Malé)
 • Kudavattaru
 • Kuredhivinahuraagandu
 • Oiidhuni
 • Dhabilalhidhoo

List of Alif Alif Atoll of the Maldives


North Ari Atoll (AA) (Alif Alif Atoll)

Inhabited Islands


 • Bodufolhudhoo
 • Feridhoo
 • Himandhoo
 • Maalhos
 • Mathiveri
 • Rasdhoo (capital of Alif Alif Atoll)
 • Thoddoo
 • Ukulhas
 • Fesdhoo

Uninhabited Islands


 • Alikoirah
 • Bathalaa
 • Beyrumadivaru
 • Dhin-nolhufinolhu
 • Ellaidhoo
 • Etheramadivaru
 • Fusfinolhu
 • Fushi
 • Gaagandu
 • Gaathufushi
 • Gangehi
 • Halaveli
 • Kandholhudhoo
 • Kudafolhudhoo
 • Kuramathi
 • Maagaa
 • Maayyafushi
 • Madivarufinolhu
 • Madoogali
 • Mathivereefinolhu
 • Meerufenfushi
 • Mushimasgali
 • Rasdhoo madivaru
 • Velidhoo
 • Veligandu
 • Vihamaafaru

Disappeared Islands


 • Bathalaamaagau
 • Faanumadugau
 • Fushifarurah
 • Gaahuraafussari
 • Gonaagau
 • Huraadhoo
 • Kubuladhi
 • Kudafalhufushi
 • Kurolhi
 • Orimasfushi
 • Ukulhasgaathufushi

List of Alif Dhaal Atoll of the Maldives


South Ari Atoll (ADh) (Alif Dhaal Atoll)

Inhabited Islands


 • Dhangethi
 • Dhiddhoo
 • Dhigurah
 • Fenfushi
 • Haggnaameedhoo
 • Kunburudhoo
 • Maamingili
 • Mahibadhoo (capital of Alif Dhaal Atoll)
 • Mandhoo
 • Omadhoo

Uninhabited Islands


 • Alikoirah
 • Angaagaa
 • Ariadhoo
 • Athurugau
 • Bodufinolhu
 • Bodukaashihuraa
 • Bulhaaholhi
 • Dhehasanulunboihuraa
 • Dhiddhoofinolhu
 • Dhiffushi
 • Dhiggiri
 • Enboodhoo
 • Finolhu
 • Gasfinolhu
 • Heenfaru
 • Hiyafushi
 • Hukurudhoo
 • Hurasdhoo
 • Huruelhi
 • Huvahendhoo
 • Innafushi
 • Kalhuhandhihuraa
 • Kudadhoo
 • Kudarah
 • Maafushivaru
 • Machchafushi
 • Medhufinolhu
 • Mirihi
 • Moofushi
 • Nalaguraidhoo
 • Rahddhiggaa
 • Rangali
 • Rangalifinolhu
 • Rashukolhuhuraa
 • Theluveligaa
 • Tholhifushi
 • Thundufushi
 • Vakarufalhi
 • Vilamendhoo
 • Villingili
 • Villinglivaru

Disappeared Islands


 • Aafinolhu
 • Aufushi
 • Faruhukuruvalhi
 • Hithifushi
 • Huraadhoo
 • Kalaafushi
 • Kudadhoo
 • Medhafushi
 • Theyofulhihuraa

Vaavu Atoll of the Maldives


Felidhu Atoll (V) (Vaavu Atoll)

Inhabited Islands


 • Felidhoo (capital of Vaavu Atoll)
 • Fulidhoo
 • Keyodhoo
 • Rakeedhoo
 • Thinadhoo

Uninhabited Islands


 • Aarah
 • Alimathaa
 • Anbaraa
 • Bodumohoraa
 • Dhiggiri
 • Foiytheyobodufushi
 • Fussfaruhuraa
 • Hingaahuraa
 • Hulhidhoo
 • Kuda-anbaraa
 • Kudhiboli
 • Kunavashi
 • Maafussaru
 • Medhugiri
 • Thunduhuraa
 • Raggadu
 • Ruhhurihuraa
 • Vashugiri
 • Vattaru'rah

Disappeared Islands


 • Aahuraa
 • Hinagaakalhi
 • Kahanbufushi
 • Kalhuhuraa
 • Kolhudhuffushi
 • Kudadhiggaru
 • Kudafussfaruhuraa

Meemu Atoll of the Maldives


Mulakatholhu (M) (Meemu Atoll)

Inhabited Islands


 • Boli Mulah
 • Dhiggaru
 • Kolhufushi
 • Madifushi
 • Maduvvaree
 • Muli (capital of Meemu Atoll and of the Medhu Province)
 • Naalaafushi
 • Raimmandhoo
 • Veyvah

Uninhabited Islands


 • Boahuraa
 • Dhekunuboduveli
 • Dhiththudi
 • Erruh-huraa
 • Fenboafinolhu
 • Fenfuraaveli
 • Gaahuraa
 • Gasveli
 • Gongalu Huraa
 • Haafushi
 • Hakuraahuraa
 • Hurasveli
 • Kekuraalhuveli
 • Kudadhigandu
 • Kurali
 • Kudausfushi
 • Maahuraa
 • Maalhaveli
 • Maausfushi
 • Medhufushi
 • Raabandhihuraa
 • Seedhihuraa
 • Seedhihuraaveligandu
 • Thuvaru
 • Uthuruboduveli
 • Veriheybe

Disappeared Islands


 • Boduvela
 • Dhonveliganduhuraa
 • Vah'huruvalhi

Faafu Atoll of the Maldives


North Nilandhe Atoll (F) (Faafu Atoll)

Inhabited Islands


 • Bileddhoo
 • Dharanboodhoo
 • Feeali
 • Magoodhoo
 • Nilandhoo (capital of Faafu Atoll)

Uninhabited Islands


 • Badidhiffusheefinolhu
 • Dhiguvarufinolhu
 • Enbulufushi
 • Faanuvaahuraa
 • Filitheyo
 • Himithi
 • Jinnathugau
 • Kandoomoonufushi
 • Maafushi
 • Maavaruhuraa
 • Madivaruhuraa
 • Makunueri
 • Minimasgali
 • Villingilivarufinolhu
 • Voshimasfalhuhuraa

Disappeared Islands


 • Boduhuraa
 • Dhiguvaru
 • Feealeehuraa
 • Hukeraa
 • Kudafari
 • Madivarufinolhu

List of Dhaalu Atoll of the Maldives


South Nilandhe Atoll (D) (Dhaalu Atoll)

Inhabited Islands


 • Bandidhoo
 • Gemendhoo
 • Hulhudheli
 • Kudahuvadhoo (capital of Dhaalu Atoll)
 • Maaenboodhoo
 • Meedhoo
 • Rinbudhoo
 • Vaanee

Uninhabited Islands


 • Aloofushi
 • Bodufushi
 • Bulhalafushi
 • Dhebaidhoo
 • Dhoores
 • Enboodhoofushi
 • Faandhoo
 • Gaadhiffushi
 • Hiriyanfushi
 • Hudhufusheefinolhu
 • Hulhuvehi
 • Issari
 • Kandinma
 • Kanneiyfaru
 • Kedhigandu
 • Kiraidhoo
 • Lhohi
 • Maadheli
 • Maafushi
 • Maagau
 • Maléfaru
 • Meedhuffushi
 • Minimasgali
 • Naibukaloabodufushi
 • Olhufushi
 • Olhuveli
 • Thilabolhufushi
 • Thinhuraa
 • Uddhoo
 • Valla
 • Vallalhohi
 • Velavaroo (Velavaru)
 • Vonmuli

Disappeared Islands


 • Maadhelihuraa
 • Madivaru
 • Madivaruhuraa
 • Naibukaloakudafushi

Thaa Atoll of the Maldives


Kolhumadulu (Th) (Thaa Atoll)

Inhabited Islands


 • Burunee
 • Vilufushi
 • Madifushi
 • Dhiyamingili
 • Guraidhoo
 • Gaadhiffushi
 • Thimarafushi
 • Veymandoo (capital of Thaa Atoll)
 • Kinbidhoo
 • Omadhoo
 • Hirilandhoo
 • Kandoodhoo
 • Vandhoo

Uninhabited Islands


 • Bodufinolhu
 • Bodurehaa
 • Dhiffushi
 • Dhonanfushi
 • Dhururehaa
 • Ekuruffushi
 • Elaa
 • Fenfushi
 • Fenmeerufushi
 • Fonaddoo
 • Fondhoo
 • Fonidhaani
 • Fushi
 • Gaalee
 • Gaathurehaa
 • Hathifushi
 • Hiriyanfushi
 • Hodelifushi
 • Hulhiyanfushi
 • Kaaddoo
 • Kadufushi
 • Kafidhoo
 • Kakolhas
 • Kalhudheyfushi
 • Kalhufahalafushi
 • Kandaru
 • Kani
 • Kanimeedhoo
 • Kolhufushi-1
 • Kolhufushi-2
 • Kudadhoo
 • Kudakaaddoo
 • Kudakibidhoo
 • Kurandhuvaru
 • Kuredhifushi
 • Lhavaddoo
 • Maagulhi
 • Maalefushi
 • Mathidhoo
 • Medhafushi
 • Olhudhiyafushi
 • Olhufushi
 • Olhufushi-finolhu
 • Olhugiri
 • Ruhththibirah
 • Thinkolhufushi
 • Ufuriyaa
 • Usfushi
 • Vanbadhi

Disappeared Islands


 • Filaagandu
 • Kandoodhookuraa
 • Keyovah'rah
 • Kolhuvanbadhi
 • Kudaburunee
 • Kudadhiyanmigili

List of Laamu Atoll of the Maldives


Hadhdhunmathi (L) (Laamu Atoll)

Inhabited Islands


 • Dhanbidhoo
 • Fonadhoo (capital of Laamu Atoll)
 • Gan (capital of the Mathi-Dhekunu Province)
 • Hithadhoo
 • Isdhoo
 • Kunahandhoo
 • Maabaidhoo
 • Maamendhoo
 • Maavah
 • Mundoo

Uninhabited Islands


 • Athahédha
 • Berasdhoo
 • Bileitheyrahaa
 • Bodufenrahaa
 • Bodufinolhu
 • Boduhuraa
 • Bodumaabulhali
 • Bokaiffushi
 • Dhekunu Vinagandu
 • Faés
 • Fonagaadhoo
 • Fushi
 • Gaadhoo
 • Gasfinolhu
 • Guraidhoo
 • Hanhushi
 • Hedha
 • Holhurahaa
 • Hulhimendhoo
 • Hulhisdhoo
 • Hulhiyandhoo
 • Kaddhoo
 • Kalhuhuraa
 • Kalhaidhoo
 • Kandaru
 • Kudafares
 • Kudafushi
 • Kudahuraa
 • Kudakalhaidhoo
 • Kukurahaa
 • Maakaulhuveli
 • Maandhoo
 • Maaveshi
 • Mahakanfushi
 • Medhafushi
 • Medhoo
 • Medhufinolhu
 • Medhuvinagandu
 • Munyafushi
 • Olhutholhu
 • Olhuveli
 • Thunburi
 • Thundudhoshufushi Nolhoo/Thundudhoshufinolhu
 • Uthuruvinagandu
 • Uvadhevifushi
 • Vadinolhu
 • Veligandufinolhu
 • Ziyaaraiffushi

Disappeared Islands


 • Aahuraa
 • Aarahaa
 • Boduboahuraa
 • Bodumahigulhi
 • Dhurudhandaaikandaagerah
 • Hassanbey'rah
 • Ihadhoo
 • Kerendhoo
 • Kokrahaaoiyythaafinolhu
 • Kudamahigulhi
 • Sathugalu
 • Vadinolhuhuraa

List of Gaafu Alif Atoll of the Maldives


North Huvadhu Atoll (GA) (Gaafu Alif Atoll)

Inhabited Islands


 • Dhaandhoo
 • Dhevvadhoo
 • Gemanafushi
 • Kanduhulhudhoo
 • Kolamaafushi
 • Kondey
 • Maamendhoo
 • Nilandhoo
 • Vilingili (capital of Gaafu Alif Atoll)

Uninhabited Islands


 • Araigaiththaa
 • Baavandhoo
 • Baberaahuttaa
 • Bakeiththaa
 • Beyruhuttaa
 • Beyrumaddoo
 • Bihuréhaa
 • Boaddoo
 • Bodéhuttaa
 • Budhiyahuttaa
 • Dhevvalaabadhoo
 • Dhevvamaagalaa
 • Dhigémaahuttaa
 • Dhigudhoo
 • Dhigurah
 • Dhiyadhoo
 • Dhonhuseenahuttaa
 • Falhumaafushi
 • Falhuverrehaa
 • Farudhulhudhoo
 • Fénéhuttaa
 • Fenrahaa
 • Fenrahaahuttaa
 • Funadhoovillingili
 • Funamaddoo
 • Galamadhoo
 • Haagevillaa
 • Hadahaa
 • Hagedhoo
 • Heenamaagalaa
 • Hirihuttaa
 • Hithaadhoo
 • Hithaadhoogalaa
 • Hulhimendhoo
 • Hunadhoo
 • Hurendhoo
 • Idimaa
 • Innaréhaa
 • Kalhehuttaa
 • Kalhudhiréhaa
 • Kanduvillingili
 • Keesseyréhaa
 • Kendheraa
 • Koduhuttaa
 • Kondeymatheelaabadhoo
 • Kondeyvillingili
 • Kudalafari
 • Kuddoo
 • Kudhébondeyyo
 • Kudhéfehélaa
 • Kudhéhuttaa
 • Kureddhoo
 • Lhossaa
 • Maadhiguvaru
 • Maaféhélaa
 • Maagehuttaa
 • Maakanaarataa
 • Maamutaa
 • Maarandhoo
 • Maaréhaa
 • Mahaddhoo
 • Maththidhoo
 • Maththuréhaa
 • Médhuburiyaa
 • Médhuhuttaa
 • Medhuréhaa
 • Melaimu
 • Meradhoo
 • Minimensaa
 • Munaagala
 • Munandhoo
 • Odagallaa
 • Raaverrehaa
 • Rinbidhoo
 • Thinrukéréhaa
 • Uhéréhaa
 • Viligillaa
 • Vodamulaa

Disappeared Islands


 • Aligalehuttaa
 • Falhukolhurataa
 • Galuréhaa
 • Havvaadhiyekuyyaakéeranahthedhinerehaa
 • Kakadiherehuttaa
 • Odafuttaa
 • Parehulhedhoo
 • Thabaidhoo
 • Vagaathugalfuttaa
 • Viligili

List of Gaafu Dhaalu Atoll of the Maldives


South Huvadhu Atoll (GDh) (Gaafu Dhaalu Atoll)

Inhabited Islands


 • Fares-Maathodaa
 • Fiyoaree
 • Gaddhoo
 • Hoandeddhoo
 • Madaveli
 • Nadellaa
 • Rathafandhoo
 • Thinadhoo (capital of Gaafu Dhaalu Atoll and of the Medhu-Dhekunu Province)
 • Vaadhoo

Uninhabited Islands


 • Aakiraahuttaa
 • Athihuttaa
 • Badéfodiyaa
 • Barahuttaa
 • Baulhagallaa
 • Bodehuttaa
 • Bodérehaa
 • Bolimathaidhoo
 • Dhékanbaa
 • Dhérékudhéhaa
 • Dhigérehaa
 • Dhigulaabadhoo
 • Dhinmanaa
 • Dhiyanigilllaa
 • Dhonigallaa
 • Dhoonirehaa
 • Ehéhuttaa
 • Ekélondaa
 • Faahuttaa
 • Faanahuttaa
 • Faathiyéhuttaa
 • Faréhulhudhoo
 • Farukoduhuttaa
 • Fatéfandhoo
 • Femunaidhoo
 • Fenevenehuttaa
 • Féreythavilingillaa
 • Fonahigillaa
 • Gaazeeraa
 • Gan
 • Gehémaagalaa
 • Gehévalégalaa
 • Golhaallaa
 • Haadhoo
 • Hadahaahuttaa
 • Hakandhoo
 • Handaidhoo
 • Havoddaa
 • Havodigalaa
 • Hevaahulhudhoo
 • Hiyanigilihuttaa
 • Hoothodéyaa
 • Hulheddhoo
 • Hunigondiréhaa
 • Isdhoo
 • Kaadeddhoo
 • Kaafaraataa
 • Kaafénaa
 • Kaalhéhutta
 • Kaalhéhuttaa
 • Kaashidhoo
 • Kadahalagalaa
 • Kadévaaréhaa
 • Kalhaidhoo
 • Kalhéfalaa
 • Kalhehigillaa
 • Kalhéhuttaa
 • Kalhéréhaa
 • Kanandhoo
 • Kandeddhoo
 • Kannigilla
 • Kautihulhudhoo
 • Kélaihuttaa
 • Keraminthaa
 • Kereddhoo
 • Kéyhuvadhoo
 • Kodaanahuttaa
 • Kodédhoo
 • Kodégalaa
 • Koduhutigallaa
 • Kodurataa
 • Konontaa
 • Kudhé-ehivakaa
 • Kudhéhulheddhoo
 • Kudhélifadhoo
 • Kudhérataa
 • Kudhukélaihuttaa
 • Kurikeymaahuttaa
 • Laihaa
 • Lifadhoo
 • Lonudhoo
 • Lonudhoohuttaa
 • Maadhoo
 • Maaéhivakaa
 • Maagodiréhaa
 • Maahéraa
 • Maahutigallaa
 • Maarehaa
 • Maavaarulaa
 • Maaveddhoo
 • Maguddhoo
 • Mainaadhoo
 • Mallaaréhaa
 • Mariyankoyya Rataa
 • Mathaidhoo
 • Mathihuttaa
 • Mathikera-nanahuththaa
 • Meehunthibenehuttaa
 • Menthandhoo
 • Meragihuttaa
 • Meyragilla
 • Mudhimaahuttaa
 • Odavarrehaa
 • Oinigillaa
 • Olhimuntaa
 • Olhurataa
 • Raabadaaféhéreehataa
 • Rahadhoo
 • Ralhéodagallaa
 • Reddhahuttaa
 • Rodhevarrehaa
 • Thelehuttaa
 • Thinehuttaa
 • Ukurihuttaa
 • Ulégalaa
 • Vairéyaadhoo
 • Vatavarrehaa
 • Veraavillingillaa
 • Villigalaa

Disappeared Islands


 • Boduréhaabokkoyyaa
 • Hevanaréhaa
 • Isdhuvaa
 • Maaodagalaa
 • Keyhuvadhoo
 • Kudakokeréhaa
 • Kudhéhaadhu
 • Uheréhaa

List of Gnaviyani Atoll of the Maldives


Fuvahmulah (Gn) (Gnaviyani Atoll)

Inhabited Islands


 • Fuvahmulah (capital of Gnaviyani Atoll)

List of Seenu Atoll of the Maldives


Addu Atoll (Seenu Atoll)

Inhabited Islands


 • Hithadhoo (capital of Addu City and of the Dhekunu Province)
 • Maradhoo
 • Maradhoo-Feydhoo (part of Maradhoo island)
 • Feydhoo
 • Hulhudhoo (Addu)
 • Meedhoo (Addu)
 • Uninhabited Islands
 • Aboohéra - (within or part of Hithadhoo)
 • Boda Hajara
 • Bodahéraganda
 • Dhigihéra
 • Dhiyarudi
 • Fahikédéhéraganda
 • Gan
 • Gaukendi - (within or part of Hithadhoo)
 • Geskalhahéra
 • Gomahera
 • Hankedé
 • Hankedé Hajara
 • Herathera
 • Hikahera
 • Ismehela Hera
 • Kafathalhaa Héra
 • Kabboahera
 • Kandihera
 • Kédévaahéra
 • Koahera
 • Kandihéréganda
 • Koattay
 • Maahera
 • Maamendhoo -(within or part of Hithadhoo)
 • Madihéra
 • Mulikédé
 • Odessau-boda - (within or part of Hithadhoo)
 • Odessau-kudhu - (within or part of Hithadhoo)
 • Rasgedhara - (within or part of Hithadhoo)
 • Rujjehera - (within or part of Hithadhoo)
 • Savaaheli
 • Vashahéra
 • Villingili
 • Naanu

Disappeared Islands


 • Addu
 • Aminaamanike Heraganda
 • Feylihikkikudhumaahéra
 • Geskalhahéra-kudakalhahéra
 • Thinruh Heragada

List of islands of the Maldives


This is a list of islands of the Maldives with unhabited islands, uninhabited islands and disappeared islands

 1. North Thiladhunmathi (HA) (Haa Alif Atoll)
 2. South Thiladhunmathi (HDh) (Haa Dhaalu Atoll)
 3. North Miladhunmadulu (Sh) (Shaviyani Atoll)
 4. South Miladhunmadulu (N) (Noonu Atoll)
 5. North Maalhosmadulu (R) (Raa Atoll)
 6. South Maalhosmadulu (B) (Baa Atoll)
 7. Faadhippolhu (Lh) (Lhaviyani Atoll)
 8. Male' (K) Atoll (Kaafu Atoll)
 9. North Ari Atoll (AA) (Alif Alif Atoll)
 10. South Ari Atoll (ADh) (Alif Dhaal Atoll)
 11. Felidhu Atoll (V) (Vaavu Atoll)
 12. Mulakatholhu (M) (Meemu Atoll)
 13. North Nilandhe Atoll (F) (Faafu Atoll)
 14. South Nilandhe Atoll (D) (Dhaalu Atoll)
 15. Kolhumadulu (Th) (Thaa Atoll)
 16. Hadhdhunmathi (L) (Laamu Atoll)
 17. North Huvadhu Atoll (GA) (Gaafu Alif Atoll)
 18. South Huvadhu Atoll (GDh) (Gaafu Dhaalu Atoll)
 19. Fuvahmulah (Gn) (Gnaviyani Atoll)
 20. Addu Atoll (Seenu Atoll)


North Thiladhunmathi (HA) (Haa Alif Atoll)

Inhabited Islands


 • Baarah
 • Dhiddhoo (capital of Haa Alifu Atoll)
 • Filladhoo
 • Hoarafushi
 • Ihavandhoo
 • Kelaa
 • Maarandhoo
 • Mulhadhoo
 • Muraidhoo
 • Thakandhoo
 • Thuraakunu
 • Uligamu
 • Utheemu
 • Vashafaru

Uninhabited Islands


 • Alidhoo
 • Alidhuffarufinolhu
 • Berinmadhoo
 • Beenaafushi
 • Dhapparu (now connected to Filladhoo)
 • Dhapparuhuraa
 • Dhigufaruhuraa
 • Dhonakulhi
 • Ellaidhoo
 • Gaafushi
 • Gaamathikulhudhoo
 • Gallandhoo
 • Govvaafushi
 • Hathifushi
 • Huraa
 • Huvahandhoo
 • Innafinolhu
 • Kudafinolhu
 • Maafahi
 • Maafinolhu
 • Madulu
 • Manafaru
 • Matheerah
 • Medhafushi
 • Mulidhoo
 • Naridhoo
 • Umaraiffinolhu
 • Ungulifinolhu
 • Vagaaru
 • Velifinolhu

Disappeared Islands


 • Gasthirifinolhu
 • Gudhanfushi
 • Nasfaru
 • Thiladhoo (now part of Dhiddhoo)
 • Thinadhoo

South Thiladhunmathi (HDh) (Haa Dhaalu Atoll)

Inhabited Islands


 • Hanimaadhoo
 • Finey
 • Naivaadhoo
 • Nolhivaranfaru
 • Nellaidhoo
 • Nolhivaram
 • Kurinbi
 • Kulhudhuffushi (capital of Haa Dhaalu Atoll and that of the Mathi-Uthuru Province)
 • Kumundhoo
 • Neykurendhoo
 • Vaikaradhoo
 • Makunudhoo
 • Hirimaradhoo

Uninhabited Islands


 • Bodunaagoashi
 • Dafaru Fasgandu
 • Dhorukanduhuraa
 • Faridhoo
 • Fenboahuraa
 • Hirinaidhoo
 • Hondaafushi
 • Hondaidhoo
 • Innafushi
 • Kamana
 • Kattalafushi
 • Kaylakunu
 • Kudamuraidhoo
 • Kudanaagoashi
 • Kurinbi
 • Maavaidhoo
 • Muiri
 • Rasfushi
 • Ruffushi
 • Vaikaramuraidhoo
 • Veligandu
 • Dhipparafushi
 • Kunburudhoo (previously inhabited)

Disappeared Islands


 • Bileddhoo

North Miladhunmadulu (Sh) (Shaviyani Atoll)

Inhabited Islands


 • Bileffahi
 • Feevah
 • Feydhoo
 • Foakaidhoo
 • Funadhoo (capital of Shaviyani Atoll)
 • Goidhoo
 • Kanditheemu
 • Komandoo
 • Lhaimagu
 • Maaungoodhoo
 • Maroshi
 • Milandhoo
 • Narudhoo
 • Noomaraa

Uninhabited Islands


 • Bis Huraa
 • Dhigu Rah
 • Dhiguvelldhoo
 • Dholhiyadhoo
 • Dholhiyadhoo Kudarah
 • Dhonveli-huraa
 • Ekasdhoo
 • Eriyadhoo
 • Farukolhu
 • Fushifaru
 • Firunbaidhoo
 • Gaakoshinbi
 • Gallaidhoo
 • Hirubadhoo
 • Hurasfaruhuraa
 • Kabaalifaru
 • Keekimini
 • Killissafaruhuraa
 • Kudalhaimendhoo
 • Madidhoo
 • Madikurendhdhoo
 • Mathikomandoo
 • Maakandoodhoo
 • Medhurah
 • Medhukunburudhoo
 • Migoodhoo
 • Naainfarufinolhu
 • Nalandhoo
 • Naruibudhoo
 • Neyo
 • Vagaru

Disappeared Islands


 • Bileddhoo
 • Gallaidhookudarah
 • Gonaafushi
 • Killisfaru'rahgandu

South Miladhunmadulu (N) (Noonu Atoll)

Inhabited Islands


 • Foddhoo
 • Henbandhoo
 • Holhudhoo
 • Kendhikulhudhoo
 • Kudafaree
 • Landhoo
 • Lhohi
 • Maafaru
 • Maalhendhoo
 • Magoodhoo
 • Manadhoo (capital of Noonu Atoll)
 • Miladhoo
 • Velidhoo

Uninhabited Islands


 • Badadhidhdhoo
 • Bodufushi
 • Bodulhaimendhoo
 • Bomasdhoo
 • Burehifasdhoo
 • Dheefuram
 • Dhelibehuraa
 • Dhekenanfaru
 • Dhigurah
 • Dhonaerikandoodhoo
 • Ekulhivaru
 • Farumuli
 • Felivaru
 • Fodhidhipparu
 • Fushivelavaru
 • Gallaidhoofushi
 • Gemendhoo
 • Goanbilivaadhoo
 • Holhumeedhoo
 • Huivani
 • Hulhudhdhoo
 • Huvadhumaavattaru
 • Iguraidhoo
 • Kuddarah
 • Kadimmahuraa
 • Kalaidhoo
 • Karimma
 • Kedhivaru
 • Koalaa
 • Kolhufushi
 • Kudafunafaru
 • Kudafushi
 • Kunnamaloa
 • Kuramaadhoo
 • Kuredhivaru
 • Loafaru
 • Maafunafaru
 • Maakurandhoo
 • Maavelavaru
 • Medhafushi
 • Medhufaru
 • Minaavaru
 • Orimasvaru
 • Orivaru
 • Raafushi
 • Raalulaakolhu
 • Randheli
 • Thaburudhoo
 • Thaburudhuffushi
 • Tholhendhoo
 • Thoshigadukolhu
 • Vattaru
 • Vavathi
 • Vihafarufinolhu

Disappeared Islands


 • Dhigufaruvinagandu
 • Holhumeedhoo

North Maalhosmadulu (R) (Raa Atoll)

Inhabited Islands


 • Alifushi
 • Angolhitheemu
 • Fainu
 • Hulhudhuffaaru
 • Inguraidhoo
 • Innamaadhoo
 • Dhuvaafaru
 • Kinolhas
 • Maakurathu
 • Maduvvaree
 • Meedhoo
 • Rasgetheemu
 • Rasmaadhoo
 • Ungoofaaru (capital of Raa Atoll)
 • Vaadhoo

Uninhabited Islands


 • Aarah
 • Arilundhoo
 • Badaveri
 • Bodufarufinolhu
 • Bodufenmaaenboodhoo
 • Bodufushi
 • Boduhaiykodi
 • Boduhuraa
 • Ekurufushi
 • Etthingili
 • Dhigali
 • Dhoragali
 • Dheburidheythereyvaadhoo
 • Dhikkurendhdhoo
 • Dhinnaafushi
 • Faarafushi
 • Fasmendhoo
 • Fenfushi
 • Filaidhoo
 • Fuggiri
 • Furaveri
 • Gaaudoodhoo
 • Giraavaru
 • Goyyafaru
 • Goiymaru
 • Guboshi
 • Hiraveri
 • Hulhudhoo
 • Huruvalhi
 • Ifuru
 • Kandholhudhoo
 • Kaddogadu
 • Kothaifaru
 • Kottafaru
 • Kottefaru
 • Kudafushi
 • Kudahaiykodi
 • Kudakurathu
 • Kudalhosgiri
 • Kudathulhaadhoo
 • Kukulhudhoo
 • Kuroshigiri
 • Lhaanbugali
 • Lhaanbugau
 • Lhohi
 • Liboakandhoo
 • Lundhufushi
 • Maafaru
 • Maamigili
 • Maamunagaufinolhu
 • Maanenfushi
 • Maashigiri
 • Madivaafaru
 • Mahidhoo
 • Meedhupparu
 • Muravandhoo
 • Mullaafushi
 • Neyo
 • Thaavathaa
 • Ugulu
 • Uthurumaafaru
 • Vaffushihuraa
 • Vandhoo
 • Veyvah
 • Viligili
 • Wakkaru

Disappeared Islands


 • Boduhuraa
 • Ethigandujehihuraa
 • Fasgandufarufinolhu
 • Furaverumeehungemaafaru
 • Gaaviligiligaathurah
 • Huruvalhigaathurah
 • Inguraidhookudadhiffushi
 • Kandhoomeehungelhaanbugali
 • Kurredhupparu

South Maalhosmadulu (B) (Baa Atoll)

Inhabited Islands


 • Dharavandhoo
 • Dhonfanu
 • Eydhafushi (capital of Baa Atoll)
 • Fehendhoo
 • Fulhadhoo
 • Goidhoo
 • Hithaadhoo
 • Kamadhoo
 • Kendhoo
 • Kihaadhoo
 • Kudarikilu
 • Maalhos
 • Thulhaadhoo

Uninhabited Islands


 • Ahivaffushi
 • Aidhoo
 • Anhenunfushi
 • Bathalaa
 • Bodufinolhu
 • Boifushi
 • Dhakendhoo
 • Dhandhoo
 • Dhigufaruvinagandu
 • Dhunikolhu
 • Enboodhoo
 • Fehenfushi
 • Finolhas
 • Fonimagoodhoo
 • Fulhadhoorah kairi finonolhu
 • Funadhoo
 • Gaagandufaruhuraa
 • Gaavillingili
 • Gemendhoo
 • Hanifaru
 • Hanifarurah
 • Hibalhidhoo
 • Hirundhoo
 • Horubadhoo
 • Hulhudhoo
 • Innafushi
 • Kanifusheegaathu finolhu
 • Kanifushi
 • Kashidhoogiri
 • Keyodhoo
 • Kihaadhufaru
 • Kihavah-huravalhi
 • Kudadhoo
 • Kunfunadhoo
 • Landaagiraavaru
 • Lunfares
 • Maaddoo
 • Maafushi
 • Maamaduvvari
 • Maarikilu
 • Madhirivaadhoo
 • Medhufinolhu
 • Mendhoo
 • Milaidhoo
 • Miriandhoo
 • Muddhoo
 • Muthaafushi
 • Nibiligaa
 • Olhugiri
 • Thiladhoo
 • Ufuligiri
 • Undoodhoo
 • Vakkaru
 • Velivarufinolhu
 • Veyofushee
 • Vinaneih-faruhuraa
 • Voavah

Disappeared Islands


 • Boadhaafusheefinolhu
 • Dhoogandufinolhu
 • Dhorukandu'dhekunuhuraa
 • Dhorukandu'uthuruhuraa
 • Goidhoohuraa
 • Hithadhoohuraa
 • Hithadookudarah
 • Kalhunaiboli
 • Lhavadhookandurah
 • Velavaru

Faadhippolhu (Lh) (Lhaviyani Atoll)

Inhabited Islands


 • Hinnavaru
 • Kurendhoo
 • Maafilaafushi
 • Naifaru (capital of Lhaviyani Atoll)
 • Olhuvelifushi

Uninhabited Islands


 • Aligau
 • Bahurukabeeru
 • Bodhuhuraa
 • Bodufaahuraa
 • Bodugaahuraa
 • Dhidhdhoo
 • Dhirubaafushi
 • Diffushi
 • Faadhoo
 • Fainuaadham-Huraa
 • Fehigili
 • Felivaru (capital of the Uthuru Province)
 • Fushifaru
 • Gaaerifaru
 • Govvaafushi
 • Hadoolaafushi
 • Hiriyadhoo
 • Hudhufushi
 • Huravalhi
 • Kalhumanjehuraa
 • Kalhuoiyfinolhu
 • Kanifushi
 • Kanuhuraa
 • Komandoo
 • Kudadhoo
 • Kuredhdhoo
 • Lhohi
 • Lhossalafushi
 • Maabinhuraa
 • Maavaafushi
 • Madhiriguraidhoo
 • Madivaru
 • Maduvvari
 • Maidhoo
 • Mayyafushi
 • Medhadhihuraa
 • Medhafushi
 • Meedhaahuraa
 • Mey-yyaafushi
 • Musleygihuraa
 • Ookolhufinolhu
 • Raiyruhhuraa
 • Selhlhifushi
 • Thilamaafushi
 • Varihuraa
 • Vavvaru
 • Veligadu
 • Veyvah
 • Vihafarufinolhu

Disappeared Islands


 • Aligauhuraagandu
 • Bahurukabiru
 • Bulhalaafushi
 • Ruhelhifushi

Male' (K) Atoll (Kaafu Atoll)

Inhabited Islands


 • Dhiffushi
 • Gaafaru
 • Gulhi
 • Guraidhoo
 • Himmafushi
 • Hulhumalé
 • Huraa
 • Kaashidhoo
 • Malé (capital of the Maldives)
 • Maafushi (capital of the Medhu-Uthuru Province)
 • Thulusdhoo (capital of Kaafu Atoll)
 • Vilimalé (formerly known as Vilingili)

Uninhabited Islands


 • Aarah
 • Akirifushi
 • Asdhoo
 • Baros
 • Bandos
 • Biyaadhoo
 • Bodubandos
 • Bodufinolhu
 • Boduhithi
 • Boduhuraa
 • Bolifushi
 • Dhigufinolhu
 • Dhoonidhoo
 • Ehrruh-haa
 • Enboodhoo
 • Enboodhoofinolhu
 • Eriyadhoo
 • Farukolhufushi
 • Feydhoofinolhu
 • Fihalhohi
 • Funadhoo
 • Furan-nafushi
 • Gasfinolhu
 • Giraavaru
 • Girifushi
 • Gulheegaathuhuraa
 • Helengeli
 • Henbadhoo
 • Hulhulé
 • Huraagandu
 • Ihuru
 • Kagi
 • Kalhuhuraa
 • Kandoomaafushi
 • Kanduoih-giri
 • Kanifinolhu
 • Kanuhuraa
 • Kodhipparu
 • Kudabandos
 • Kudafinolhu
 • Kudahithi
 • Kudahuraa
 • Lankanfinolhu
 • Lankanfushi
 • Lhohifushi
 • Lhosfushi
 • Maadhoo
 • Madivaru
 • Mahaanaélhihuraa
 • Makunudhoo
 • Makunufushi
 • Maniyafushi
 • Medhufinolhu
 • Meerufenfushi
 • Nakachchaafushi
 • Olhahali
 • Olhuveli
 • Oligandufinolhu
 • Ran-naalhi
 • Rasfari
 • Thanburudhoo
 • Thilafushi
 • Thulhaagiri
 • Vaadhoo
 • Vaagali
 • Vabbinfaru
 • Vabboahuraa
 • Vammaafushi
 • Velassaru
 • Velifaru
 • Veliganduhuraa
 • Vihamanaafushi
 • Villingilimathidhahuraa
 • Villingilivau
 • Ziyaaraiffushi
 • Disappeared Islands
 • Bisfushi
 • Gaadhoo (now part of Hulhulé)
 • Gulhifalhurah
 • Kaashidhookudarah
 • Kaddhipparu
 • Kuda Malé (now part of Malé)
 • Kudavattaru
 • Kuredhivinahuraagandu
 • Oiidhuni
 • Dhabilalhidhoo

North Ari Atoll (AA) (Alif Alif Atoll)

Inhabited Islands


 • Bodufolhudhoo
 • Feridhoo
 • Himandhoo
 • Maalhos
 • Mathiveri
 • Rasdhoo (capital of Alif Alif Atoll)
 • Thoddoo
 • Ukulhas
 • Fesdhoo

Uninhabited Islands


 • Alikoirah
 • Bathalaa
 • Beyrumadivaru
 • Dhin-nolhufinolhu
 • Ellaidhoo
 • Etheramadivaru
 • Fusfinolhu
 • Fushi
 • Gaagandu
 • Gaathufushi
 • Gangehi
 • Halaveli
 • Kandholhudhoo
 • Kudafolhudhoo
 • Kuramathi
 • Maagaa
 • Maayyafushi
 • Madivarufinolhu
 • Madoogali
 • Mathivereefinolhu
 • Meerufenfushi
 • Mushimasgali
 • Rasdhoo madivaru
 • Velidhoo
 • Veligandu
 • Vihamaafaru

Disappeared Islands


 • Bathalaamaagau
 • Faanumadugau
 • Fushifarurah
 • Gaahuraafussari
 • Gonaagau
 • Huraadhoo
 • Kubuladhi
 • Kudafalhufushi
 • Kurolhi
 • Orimasfushi
 • Ukulhasgaathufushi

South Ari Atoll (ADh) (Alif Dhaal Atoll)

Inhabited Islands


 • Dhangethi
 • Dhiddhoo
 • Dhigurah
 • Fenfushi
 • Haggnaameedhoo
 • Kunburudhoo
 • Maamingili
 • Mahibadhoo (capital of Alif Dhaal Atoll)
 • Mandhoo
 • Omadhoo

Uninhabited Islands


 • Alikoirah
 • Angaagaa
 • Ariadhoo
 • Athurugau
 • Bodufinolhu
 • Bodukaashihuraa
 • Bulhaaholhi
 • Dhehasanulunboihuraa
 • Dhiddhoofinolhu
 • Dhiffushi
 • Dhiggiri
 • Enboodhoo
 • Finolhu
 • Gasfinolhu
 • Heenfaru
 • Hiyafushi
 • Hukurudhoo
 • Hurasdhoo
 • Huruelhi
 • Huvahendhoo
 • Innafushi
 • Kalhuhandhihuraa
 • Kudadhoo
 • Kudarah
 • Maafushivaru
 • Machchafushi
 • Medhufinolhu
 • Mirihi
 • Moofushi
 • Nalaguraidhoo
 • Rahddhiggaa
 • Rangali
 • Rangalifinolhu
 • Rashukolhuhuraa
 • Theluveligaa
 • Tholhifushi
 • Thundufushi
 • Vakarufalhi
 • Vilamendhoo
 • Villingili
 • Villinglivaru

Disappeared Islands


 • Aafinolhu
 • Aufushi
 • Faruhukuruvalhi
 • Hithifushi
 • Huraadhoo
 • Kalaafushi
 • Kudadhoo
 • Medhafushi
 • Theyofulhihuraa

Felidhu Atoll (V) (Vaavu Atoll)

Inhabited Islands


 • Felidhoo (capital of Vaavu Atoll)
 • Fulidhoo
 • Keyodhoo
 • Rakeedhoo
 • Thinadhoo

Uninhabited Islands


 • Aarah
 • Alimathaa
 • Anbaraa
 • Bodumohoraa
 • Dhiggiri
 • Foiytheyobodufushi
 • Fussfaruhuraa
 • Hingaahuraa
 • Hulhidhoo
 • Kuda-anbaraa
 • Kudhiboli
 • Kunavashi
 • Maafussaru
 • Medhugiri
 • Thunduhuraa
 • Raggadu
 • Ruhhurihuraa
 • Vashugiri
 • Vattaru'rah

Disappeared Islands


 • Aahuraa
 • Hinagaakalhi
 • Kahanbufushi
 • Kalhuhuraa
 • Kolhudhuffushi
 • Kudadhiggaru
 • Kudafussfaruhuraa

Mulakatholhu (M) (Meemu Atoll)

Inhabited Islands


 • Boli Mulah
 • Dhiggaru
 • Kolhufushi
 • Madifushi
 • Maduvvaree
 • Muli (capital of Meemu Atoll and of the Medhu Province)
 • Naalaafushi
 • Raimmandhoo
 • Veyvah

Uninhabited Islands


 • Boahuraa
 • Dhekunuboduveli
 • Dhiththudi
 • Erruh-huraa
 • Fenboafinolhu
 • Fenfuraaveli
 • Gaahuraa
 • Gasveli
 • Gongalu Huraa
 • Haafushi
 • Hakuraahuraa
 • Hurasveli
 • Kekuraalhuveli
 • Kudadhigandu
 • Kurali
 • Kudausfushi
 • Maahuraa
 • Maalhaveli
 • Maausfushi
 • Medhufushi
 • Raabandhihuraa
 • Seedhihuraa
 • Seedhihuraaveligandu
 • Thuvaru
 • Uthuruboduveli
 • Veriheybe

Disappeared Islands


 • Boduvela
 • Dhonveliganduhuraa
 • Vah'huruvalhi

North Nilandhe Atoll (F) (Faafu Atoll)

Inhabited Islands


 • Bileddhoo
 • Dharanboodhoo
 • Feeali
 • Magoodhoo
 • Nilandhoo (capital of Faafu Atoll)

Uninhabited Islands


 • Badidhiffusheefinolhu
 • Dhiguvarufinolhu
 • Enbulufushi
 • Faanuvaahuraa
 • Filitheyo
 • Himithi
 • Jinnathugau
 • Kandoomoonufushi
 • Maafushi
 • Maavaruhuraa
 • Madivaruhuraa
 • Makunueri
 • Minimasgali
 • Villingilivarufinolhu
 • Voshimasfalhuhuraa

Disappeared Islands


 • Boduhuraa
 • Dhiguvaru
 • Feealeehuraa
 • Hukeraa
 • Kudafari
 • Madivarufinolhu

South Nilandhe Atoll (D) (Dhaalu Atoll)

Inhabited Islands


 • Bandidhoo
 • Gemendhoo
 • Hulhudheli
 • Kudahuvadhoo (capital of Dhaalu Atoll)
 • Maaenboodhoo
 • Meedhoo
 • Rinbudhoo
 • Vaanee

Uninhabited Islands


 • Aloofushi
 • Bodufushi
 • Bulhalafushi
 • Dhebaidhoo
 • Dhoores
 • Enboodhoofushi
 • Faandhoo
 • Gaadhiffushi
 • Hiriyanfushi
 • Hudhufusheefinolhu
 • Hulhuvehi
 • Issari
 • Kandinma
 • Kanneiyfaru
 • Kedhigandu
 • Kiraidhoo
 • Lhohi
 • Maadheli
 • Maafushi
 • Maagau
 • Maléfaru
 • Meedhuffushi
 • Minimasgali
 • Naibukaloabodufushi
 • Olhufushi
 • Olhuveli
 • Thilabolhufushi
 • Thinhuraa
 • Uddhoo
 • Valla
 • Vallalhohi
 • Velavaroo (Velavaru)
 • Vonmuli

Disappeared Islands


 • Maadhelihuraa
 • Madivaru
 • Madivaruhuraa
 • Naibukaloakudafushi

Kolhumadulu (Th) (Thaa Atoll)

Inhabited Islands


 • Burunee
 • Vilufushi
 • Madifushi
 • Dhiyamingili
 • Guraidhoo
 • Gaadhiffushi
 • Thimarafushi
 • Veymandoo (capital of Thaa Atoll)
 • Kinbidhoo
 • Omadhoo
 • Hirilandhoo
 • Kandoodhoo
 • Vandhoo

Uninhabited Islands


 • Bodufinolhu
 • Bodurehaa
 • Dhiffushi
 • Dhonanfushi
 • Dhururehaa
 • Ekuruffushi
 • Elaa
 • Fenfushi
 • Fenmeerufushi
 • Fonaddoo
 • Fondhoo
 • Fonidhaani
 • Fushi
 • Gaalee
 • Gaathurehaa
 • Hathifushi
 • Hiriyanfushi
 • Hodelifushi
 • Hulhiyanfushi
 • Kaaddoo
 • Kadufushi
 • Kafidhoo
 • Kakolhas
 • Kalhudheyfushi
 • Kalhufahalafushi
 • Kandaru
 • Kani
 • Kanimeedhoo
 • Kolhufushi-1
 • Kolhufushi-2
 • Kudadhoo
 • Kudakaaddoo
 • Kudakibidhoo
 • Kurandhuvaru
 • Kuredhifushi
 • Lhavaddoo
 • Maagulhi
 • Maalefushi
 • Mathidhoo
 • Medhafushi
 • Olhudhiyafushi
 • Olhufushi
 • Olhufushi-finolhu
 • Olhugiri
 • Ruhththibirah
 • Thinkolhufushi
 • Ufuriyaa
 • Usfushi
 • Vanbadhi

Disappeared Islands


 • Filaagandu
 • Kandoodhookuraa
 • Keyovah'rah
 • Kolhuvanbadhi
 • Kudaburunee
 • Kudadhiyanmigili

Hadhdhunmathi (L) (Laamu Atoll)

Inhabited Islands


 • Dhanbidhoo
 • Fonadhoo (capital of Laamu Atoll)
 • Gan (capital of the Mathi-Dhekunu Province)
 • Hithadhoo
 • Isdhoo
 • Kunahandhoo
 • Maabaidhoo
 • Maamendhoo
 • Maavah
 • Mundoo

Uninhabited Islands


 • Athahédha
 • Berasdhoo
 • Bileitheyrahaa
 • Bodufenrahaa
 • Bodufinolhu
 • Boduhuraa
 • Bodumaabulhali
 • Bokaiffushi
 • Dhekunu Vinagandu
 • Faés
 • Fonagaadhoo
 • Fushi
 • Gaadhoo
 • Gasfinolhu
 • Guraidhoo
 • Hanhushi
 • Hedha
 • Holhurahaa
 • Hulhimendhoo
 • Hulhisdhoo
 • Hulhiyandhoo
 • Kaddhoo
 • Kalhuhuraa
 • Kalhaidhoo
 • Kandaru
 • Kudafares
 • Kudafushi
 • Kudahuraa
 • Kudakalhaidhoo
 • Kukurahaa
 • Maakaulhuveli
 • Maandhoo
 • Maaveshi
 • Mahakanfushi
 • Medhafushi
 • Medhoo
 • Medhufinolhu
 • Medhuvinagandu
 • Munyafushi
 • Olhutholhu
 • Olhuveli
 • Thunburi
 • Thundudhoshufushi Nolhoo/Thundudhoshufinolhu
 • Uthuruvinagandu
 • Uvadhevifushi
 • Vadinolhu
 • Veligandufinolhu
 • Ziyaaraiffushi

Disappeared Islands


 • Aahuraa
 • Aarahaa
 • Boduboahuraa
 • Bodumahigulhi
 • Dhurudhandaaikandaagerah
 • Hassanbey'rah
 • Ihadhoo
 • Kerendhoo
 • Kokrahaaoiyythaafinolhu
 • Kudamahigulhi
 • Sathugalu
 • Vadinolhuhuraa

North Huvadhu Atoll (GA) (Gaafu Alif Atoll)

Inhabited Islands


 • Dhaandhoo
 • Dhevvadhoo
 • Gemanafushi
 • Kanduhulhudhoo
 • Kolamaafushi
 • Kondey
 • Maamendhoo
 • Nilandhoo
 • Vilingili (capital of Gaafu Alif Atoll)

Uninhabited Islands


 • Araigaiththaa
 • Baavandhoo
 • Baberaahuttaa
 • Bakeiththaa
 • Beyruhuttaa
 • Beyrumaddoo
 • Bihuréhaa
 • Boaddoo
 • Bodéhuttaa
 • Budhiyahuttaa
 • Dhevvalaabadhoo
 • Dhevvamaagalaa
 • Dhigémaahuttaa
 • Dhigudhoo
 • Dhigurah
 • Dhiyadhoo
 • Dhonhuseenahuttaa
 • Falhumaafushi
 • Falhuverrehaa
 • Farudhulhudhoo
 • Fénéhuttaa
 • Fenrahaa
 • Fenrahaahuttaa
 • Funadhoovillingili
 • Funamaddoo
 • Galamadhoo
 • Haagevillaa
 • Hadahaa
 • Hagedhoo
 • Heenamaagalaa
 • Hirihuttaa
 • Hithaadhoo
 • Hithaadhoogalaa
 • Hulhimendhoo
 • Hunadhoo
 • Hurendhoo
 • Idimaa
 • Innaréhaa
 • Kalhehuttaa
 • Kalhudhiréhaa
 • Kanduvillingili
 • Keesseyréhaa
 • Kendheraa
 • Koduhuttaa
 • Kondeymatheelaabadhoo
 • Kondeyvillingili
 • Kudalafari
 • Kuddoo
 • Kudhébondeyyo
 • Kudhéfehélaa
 • Kudhéhuttaa
 • Kureddhoo
 • Lhossaa
 • Maadhiguvaru
 • Maaféhélaa
 • Maagehuttaa
 • Maakanaarataa
 • Maamutaa
 • Maarandhoo
 • Maaréhaa
 • Mahaddhoo
 • Maththidhoo
 • Maththuréhaa
 • Médhuburiyaa
 • Médhuhuttaa
 • Medhuréhaa
 • Melaimu
 • Meradhoo
 • Minimensaa
 • Munaagala
 • Munandhoo
 • Odagallaa
 • Raaverrehaa
 • Rinbidhoo
 • Thinrukéréhaa
 • Uhéréhaa
 • Viligillaa
 • Vodamulaa

Disappeared Islands


 • Aligalehuttaa
 • Falhukolhurataa
 • Galuréhaa
 • Havvaadhiyekuyyaakéeranahthedhinerehaa
 • Kakadiherehuttaa
 • Odafuttaa
 • Parehulhedhoo
 • Thabaidhoo
 • Vagaathugalfuttaa
 • Viligili

South Huvadhu Atoll (GDh) (Gaafu Dhaalu Atoll)

Inhabited Islands


 • Fares-Maathodaa
 • Fiyoaree
 • Gaddhoo
 • Hoandeddhoo
 • Madaveli
 • Nadellaa
 • Rathafandhoo
 • Thinadhoo (capital of Gaafu Dhaalu Atoll and of the Medhu-Dhekunu Province)
 • Vaadhoo

Uninhabited Islands


 • Aakiraahuttaa
 • Athihuttaa
 • Badéfodiyaa
 • Barahuttaa
 • Baulhagallaa
 • Bodehuttaa
 • Bodérehaa
 • Bolimathaidhoo
 • Dhékanbaa
 • Dhérékudhéhaa
 • Dhigérehaa
 • Dhigulaabadhoo
 • Dhinmanaa
 • Dhiyanigilllaa
 • Dhonigallaa
 • Dhoonirehaa
 • Ehéhuttaa
 • Ekélondaa
 • Faahuttaa
 • Faanahuttaa
 • Faathiyéhuttaa
 • Faréhulhudhoo
 • Farukoduhuttaa
 • Fatéfandhoo
 • Femunaidhoo
 • Fenevenehuttaa
 • Féreythavilingillaa
 • Fonahigillaa
 • Gaazeeraa
 • Gan
 • Gehémaagalaa
 • Gehévalégalaa
 • Golhaallaa
 • Haadhoo
 • Hadahaahuttaa
 • Hakandhoo
 • Handaidhoo
 • Havoddaa
 • Havodigalaa
 • Hevaahulhudhoo
 • Hiyanigilihuttaa
 • Hoothodéyaa
 • Hulheddhoo
 • Hunigondiréhaa
 • Isdhoo
 • Kaadeddhoo
 • Kaafaraataa
 • Kaafénaa
 • Kaalhéhutta
 • Kaalhéhuttaa
 • Kaashidhoo
 • Kadahalagalaa
 • Kadévaaréhaa
 • Kalhaidhoo
 • Kalhéfalaa
 • Kalhehigillaa
 • Kalhéhuttaa
 • Kalhéréhaa
 • Kanandhoo
 • Kandeddhoo
 • Kannigilla
 • Kautihulhudhoo
 • Kélaihuttaa
 • Keraminthaa
 • Kereddhoo
 • Kéyhuvadhoo
 • Kodaanahuttaa
 • Kodédhoo
 • Kodégalaa
 • Koduhutigallaa
 • Kodurataa
 • Konontaa
 • Kudhé-ehivakaa
 • Kudhéhulheddhoo
 • Kudhélifadhoo
 • Kudhérataa
 • Kudhukélaihuttaa
 • Kurikeymaahuttaa
 • Laihaa
 • Lifadhoo
 • Lonudhoo
 • Lonudhoohuttaa
 • Maadhoo
 • Maaéhivakaa
 • Maagodiréhaa
 • Maahéraa
 • Maahutigallaa
 • Maarehaa
 • Maavaarulaa
 • Maaveddhoo
 • Maguddhoo
 • Mainaadhoo
 • Mallaaréhaa
 • Mariyankoyya Rataa
 • Mathaidhoo
 • Mathihuttaa
 • Mathikera-nanahuththaa
 • Meehunthibenehuttaa
 • Menthandhoo
 • Meragihuttaa
 • Meyragilla
 • Mudhimaahuttaa
 • Odavarrehaa
 • Oinigillaa
 • Olhimuntaa
 • Olhurataa
 • Raabadaaféhéreehataa
 • Rahadhoo
 • Ralhéodagallaa
 • Reddhahuttaa
 • Rodhevarrehaa
 • Thelehuttaa
 • Thinehuttaa
 • Ukurihuttaa
 • Ulégalaa
 • Vairéyaadhoo
 • Vatavarrehaa
 • Veraavillingillaa
 • Villigalaa

Disappeared Islands


 • Boduréhaabokkoyyaa
 • Hevanaréhaa
 • Isdhuvaa
 • Maaodagalaa
 • Keyhuvadhoo
 • Kudakokeréhaa
 • Kudhéhaadhu
 • Uheréhaa

Fuvahmulah (Gn) (Gnaviyani Atoll)

Inhabited Islands


 • Fuvahmulah (capital of Gnaviyani Atoll)

Addu Atoll (Seenu Atoll)

Inhabited Islands


 • Hithadhoo (capital of Addu City and of the Dhekunu Province)
 • Maradhoo
 • Maradhoo-Feydhoo (part of Maradhoo island)
 • Feydhoo
 • Hulhudhoo (Addu)
 • Meedhoo (Addu)
 • Uninhabited Islands
 • Aboohéra - (within or part of Hithadhoo)
 • Boda Hajara
 • Bodahéraganda
 • Dhigihéra
 • Dhiyarudi
 • Fahikédéhéraganda
 • Gan
 • Gaukendi - (within or part of Hithadhoo)
 • Geskalhahéra
 • Gomahera
 • Hankedé
 • Hankedé Hajara
 • Herathera
 • Hikahera
 • Ismehela Hera
 • Kafathalhaa Héra
 • Kabboahera
 • Kandihera
 • Kédévaahéra
 • Koahera
 • Kandihéréganda
 • Koattay
 • Maahera
 • Maamendhoo -(within or part of Hithadhoo)
 • Madihéra
 • Mulikédé
 • Odessau-boda - (within or part of Hithadhoo)
 • Odessau-kudhu - (within or part of Hithadhoo)
 • Rasgedhara - (within or part of Hithadhoo)
 • Rujjehera - (within or part of Hithadhoo)
 • Savaaheli
 • Vashahéra
 • Villingili
 • Naanu

Disappeared Islands


 • Addu
 • Aminaamanike Heraganda
 • Feylihikkikudhumaahéra
 • Geskalhahéra-kudakalhahéra
 • Thinruh Heragada
Tags Tags: , maldives, hotel accommodations, the best, hotel deal, maladweep, , fishing, snorkeling, beach, canoeing, relaxation, , , , , ,

This domain name "Maladweep.com" has an extraordinary potential
Maladweep.com is easy to remember, concisely, promoting itself and very effective
Guaranteeing highest pageviews
The GREAT Domain Name May be Available.
Back to content